Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки неприбуткових організацій" Друк


Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ               
“Про  внесення змін до деяких законів України 
щодо  підтримки неприбуткових організацій”


      Верховна  Рада України п о с т а  н о в л я є:

      I. Внести зміни до таких законів  України: 

1. У Законі України  “Про податок з доходів фізичних осіб”  (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст.308):

1) доповнити статтю 1 пунктом 19 1 наступного змісту:

      “1.191. Трансфер податку – перерахування на користь неприбуткової організації частини податку з доходів фізичних осіб, що сплачена платником податку за звітний рік, в порядку та на умовах, визначених статею 5 цього Закону.“

2) доповнити статтею 51 у наступній редакції:

 “Стаття 51. Трансфер податку

5.1. Платник податку має право за наслідками звітного податкового року та на підставі річної податкової декларації доручити органам податкової служби здійснити на користь однієї з неприбуткових організацій трансфер податку у розмірі, що не перевищує 2 відсотків суми сплаченого платником податку за звітний рік податку, за умови дотриманням інших, визначених цим Законом вимог.

5.2. Неприбутковими організаціями вважаються установи та організації в розумінні пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", які включені органами державної податкової служби до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

 Трансфер податку не може здійснюватись на користь органів державної влади, органів місцевого самоврядування, житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, політичних партій, пенсійних фондів та фондів соціального страхування, кредитних та професійних спілок, а також асоціацій чи інших добровільних об’єднань юридичних осіб.

Отримати  трансфер податку має право неприбуткова організація, яка проводить діяльність на території України не менше 1-го року в статусі неприбуткової організації та не має заборгованості по сплаті податків та інших обов’язкових платежів перед державою.

5.3. Центральний податковий орган оприлюднює шляхом розміщення на власному Веб-сайті в мережі Інтернет або в офіційних друкованих виданнях, перелік неприбуткових організацій включених до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які можуть отримати трансфер податку, та оновлює вказаний перелік щорічно станом на 1 січня.

Перелік неприбуткових організацій, оприлюднений центральним податковим органом, повинен містити відомості про найменування неприбуткової організації, її місцезнаходження, ідентифікаційний код та дату занесення її до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Центральний податковий орган зобов’язаний забезпечити доступність для платників податку відомостей Реєстру неприбуткових організацій та установ у приміщеннях усіх податкових органів, а також забезпечити надання роз’яснень працівниками податкової служби щодо порядку заповнення річної податкової декларації в частині здійснення трансферу податку.

5.4. Податковий орган здійснює перевірку даних, вказаних в податкових деклараціях, на відповідність вимогам здійснення трансферу, за результатами якої до 1 червня року наступного за звітним скеровує відповідним неприбутковим організаціям письмові повідомлення з інформацією про розмір і умови отримання неприбутковими організаціями трансферу.

Для отримання  трансферу неприбуткова організація  протягом 10 календарних днів з дати отримання повідомлення подає до податкового органу у письмовому вигляді інформацію про реквізити поточного банківського рахунку, на який може бути здійснений трансфер податку.

За результатами перевірки даних, вказаних в податкових деклараціях, та на підставі поданих  неприбутковими організаціями реквізитів банківських рахунків, податковий орган до 1 липня року наступного за звітним подає відповідному органу державного казначейства розрахунок трансферу податку для здійснення перерахувань на користь неприбуткових організацій.

Протягом 60 календарних днів з моменту отримання розрахунку від податкового органу, але не пізніше 1 вересня року наступного за звітним, орган державного казначейства переказує неприбутковим організаціям зазначену у розрахунку суму шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на поточний банківський рахунок відповідної неприбуткової організації.

5.5. Податковий орган не здійснює трансфер податку у разі:

1) виявлення невідповідності неприбуткової організації, вказаної в податковій декларації, вимогам трансферу, визначеним у п.5.2 цієї статті;

2) сума  трансферу податку, вказана платником  податку у річній податковій  декларації, перевищує суму дозволену згідно п.5.1 цієї статті;

3) неприбуткова  організація не подала у термін, вказаний у п.5.4 цієї статті або подала невірні реквізити поточного банківського рахунку, на який може бути здійснений трансфер податку

У вказаних випадках податковий орган зобов’язаний письмово повідомити платника податку про причини нездійснення трансферу податку.

5.6.Обмеження права на трансфер податку

а) трансфер податку може бути здійснений виключно резидентом, що має індивідуальний ідентифікаційний номер;

б) трансфер податку за результатами відповідного звітного податкового року може бути здійснений на користь лише однієї неприбуткової організації;

в) якщо платник податку не скористався правом на трансфер податку за наслідками звітного податкового року, то сума невикористаного трансферу податку на наступні податкові роки не переноситься.

5.7. Центральний податковий орган видає інструкцію з питань застосування норм цієї статті, порядку розрахунку трансферу податку та подання податкової декларації, у тому числі шляхом проведення відповідних навчань, семінарів тощо, забезпечує безоплатне надання бланків декларацій з цього податку, інших розрахунків, передбачених цим Законом, податковими органами за першим запитом платника цього податку.

5.8 Центральний податковий орган до 31 січня наступного року оприлюднює інформацію про перелік неприбуткових організацій та суму отриманого ними трансферу податку за попередній рік шляхом розміщення її на власному Веб-сайті в мережі Інтернет або в офіційних друкованих виданнях.

Податковий  орган зобов’язаний на письмовий  запит платника податку надати інформацію стосовно задекларованого останнім трансферу податку.“

3) пункт 18.1. статті 18 доповнити підпунктом "в" наступного змісту:

“ в) має право подати таку декларацію для здійснення трансферу податку на користь неприбуткової організації."

4) абзац перший пункту 18.9 доповнити частиною наступного змісту:

“декларація та додатки до неї повинні містити інформацію, достатню для ідентифікації неприбуткової організації, на користь якої платник податку має намір здійснити трансфер податку, та розміру такого трансферу.“

5) статтю 20 доповнити пунктом 20.5. наступного змісту:

“20.5. Особа, яка несе відповідальність за неповне або несвоєчасне здійснення трансферу податку, та розміри такої відповідальності.

20.5.1. Особою, яка несе відповідальність за неповне або несвоєчасне здійснення трансферу, є:

а) податковий орган, який порушує строки подання розрахунку суми трансферу податку або занижує його розмір;

б) орган  Державного казначейства України, що порушує  строки перерахування трансферу податку на користь неприбуткової організації або занижує його розмір.

20.5.2. При затримці трансферу податку більше як на 90 календарних днів від останнього дня граничного строку його перерахування сплачується штраф на користь неприбуткової організації у розмірі 10 відсотків від суми трансферу податку.“

2. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181)

1)  пункт  7.11 статті 7 доповнити підпунктом 7.11.15 такого змісту:

"7.11.15. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді трансферу податку з доходів фізичних осіб в порядку, передбаченому Законом України “Про податок з доходів фізичних осіб“.

3. Кабінету  Міністрів України протягом трьох  місяців з дня набрання чинності  цим Законом:

привести  свої рішення у відповідність  із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України всіх нормативних  актів, що суперечать цьому Закону, та прийняття відповідних актів, спрямованих на реалізацію положень цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року. 
 

Голова  Верховної Ради

              України                              В. ЛИТВИН

 

 
Львів відкритий для світуЛьвівська міська рада
© НГО – Портал громадських організацій Львова – NGO. Дизайн та програмування сайту – KUDEST